Hizmet Konuları

A: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna Katılarak Çalışma Ve Ortam Gözetimi İle İlgili Danışmanlık Yapmak Ve Alınan Kararların Uygulanmasını İzlemek.


B: Kantin, Yemekhane, Yatakhane, Soyunma Odaları, Duş Ve Tuvaletlerin Temizliği Konusunda Gerekli Kontrolleri Yaparak Tavsiyelerde Bulunmak.


C: İş Sağlığı, Hijyen, Toplum Koruma Yöntemleri Konusunda Tavsiyelerde Bulunmak.


D: İş Yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda İşverene Tavsiyelerde Bulunmak.


E: İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Kapsamında İş Yerine Periyodik İncelemeler Yapmak Ve Risk Değerlendirme Çalışmalarına Katılmak.


F: İş Yerlerinde Sağlığa Zaralı Risklerin Değerlendirilmesi Ve Önlenmesi İle İlgili Mevzuata Göre Yapılması Gereken Koruyucu Sağlık Muayenesi Yapmak.


G: Sağlık Sorunları ve Devamsızlık Durumları İle İş Yerlerinde Olabilecek Sağlık Tehlikeleri Arasında Bir İlişkinin Olup Olmadığını Tespit Etme, Gerektiğinde Çalışma 
Ortamı İle İlgili Ölçümler Yapılmasını Sağlayarak Alınan Sonuçların İşçi Sağlığı Açısından Değerlendirmeler Yapmak. 

 

H: Gece Postalarıda Dahil Olmak Üzere İşçilerin Sağlık Gözetimini Yapmak.
 

I: İşçilerin İşe Giriş Ve Periyodik Muayenelerini İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatında Belirtilen Aralıklarda Uygun Olarak Düzenleme Ve Muhafaza Etme.

 

J: Sağlık Gözetimi Konusunda İşçileri Bilgilendirmek.
 

K: Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolu Ve Önlemi İçin Bağışıklama Çalışmaları Yapmak Ve Portör Muayenelerinin Yapılmasını Sağlamak.
 

L: İş Yerinde İlkyardım Ve Acil Müdahale Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Personelin Eğitiminin Sağlanması Çalışmalarına İlgili Mevzuat Doğrultusunda Yürütme.
 

M: İş Yeri Yöneticilerine, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üyelerine, İşçilere Ve Temsilcilerine Genel Sağlık Konularında Eğitim Vermek Ve Bu Eğitimin Sürekliliğini Sağlamak.
 

N: İş Kazasına Uğrayan Ve Meslek Hastalığına Yakalanan İşçilerin Rehabilitasyonu Konusunda İş Yerlerindeki İlgili Birimler Ve Yetkili Hastaneler İle İşbirliği İçinde Çalışmak.
 

O: İş Güvenliği Uzmanıyla İşbirliği İçinde Yıllık Çalışma Planını Ve Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması.