Sağlık Taraması

       İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Zamanında yapılan sağlık kontrolleri oluşacak bir çok problemin önüne geçebilir. Tecrübeli ekibimiz, iş hassasiyetimiz ve son teknoloji araçlarımız ile İzmir ve çevre illerde sağlık taraması yapıyor, sağlık taramalarının kanuni sürelerde saklanması ve yenilenmesi gereğini yerine getiriyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 15. maddesi sağlık taraması ile ilgilidir:

(1)   İşveren;

      a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

      b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

           1) İşe girişlerinde.

           2) İş değişikliğinde.

           3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

           4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. 

       İş gücü ve zaman kayıplarının önlenmesi açısından, işyerinize gelerek mobil sağlık aracımızda Ada OSGB olarak İzmir ve çevre illerde sizlere sunduğunuz Sağlık Tarama Hizmetlerimiz:

Laboratuvar Tetkikleri
Kan sayımı (Hemogram)
Tam idrar tahlili
Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
Hepatit B testi
Serolojik tetkikler
İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
Vanil mandelik asit
Hipurik asit. v.b.
Akciğer Grafisi
Aşılar
Odiometri (İşitme Testi)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Portör Muayenesi
Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları